Gymnasiet förr och nu

Gymnasiets historia

I början av 1600-talets Sverige startades en sekundärutbildning som kallades gymnasium. De första gymnasierna öppnades i domkyrkornas regi och landets första var Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Det öppnades 1623 av biskopen Johannes Rudbeckius. 1641 grundades Sveriges andra gymnasium, beläget i den numera finska staden Viborg. Den första skolordningen gällande gymnasium kom 1649. 1693 uppdaterades skolordningen och en kunskapsprövning infördes, vilken man var tvungen att klara innan man kunde gå vidare till högre studier. Syftet var att hindra adeln från att låta sina söner studera på hög akademisk nivå utan en grundläggande utbildning bakom sig. 1856 reformerades skolan och då plockades gymnasium bort och ersattes av elementarläroverken, i vilka man kunde ta studentexamen. Studentexamen kallades under denna period för mogenhetsexamen.

Gymnasiet idag

1971 skedde en gymnasiereform då Lgy 70 (Läroplan för gymnasieskolan) började gälla. Namnet ändrades då från gymnasium till gymnasieskola, dock lever det förstnämnda namnet fortfarande kvar i folkmun. Betygssystemet var – för både gymnasieskolan och grundskolan – en femgradig skala där 1 var sämsta betyg och 5 högsta betyg. Betygen sattes utifrån en normalfördelning, en viss andel av eleverna skulle ha 5 i betyg, en viss andel 4 och så vidare.

1994 infördes en ny läroplan. Betygssystemet ändrades till en fyrgradig skala där IG (icke godkänd) var det lägsta betyget, sedan kom G (godkänd), VG (väl godkänd) och MVG (mycket väl godkänd). Samtidigt med Lpf 94 infördes 17 nationella program på gymnasiet, alla treåriga.

2011 var det dags för ännu en ny läroplan och ett nytt betygssystem. Denna gång blev det en sexgradig skala från A till F. A är det högsta betyget och F underkänt.

Distansundervisning

I Sverige har distansutbildningar funnits i över 100 år. De första årtiondena kallades det korrespondensundervisning, där den studerande fick uppgifter skickat med posten som hen sedan skickade tillbaka till läraren. När internet blev vanligt att använda övergick korrespondensundervisningen till webbaserad distansundervisning, där all kontakt med lärarna sker online.