Det här med relationer…

Min tanke från början var att skriva ett blogginlägg där jag skulle trycka på vikten av förtroendefulla relationer mellan lärare och elever. Sen hände nåt. En twitterexplosion kanske är att ta i men många lärartrådar kom att handla om just relationer. Det jag tycker är mest fascinerande är att det faktiskt finns så många olika åsikter om huruvida det är viktigt eller inte, allt från att det är det mest enskilt viktiga till att det inte spelar någon som helst roll. Argumenten har varit lika spridda som åsikterna. Men om man lite lätt ska analysera fram var allting landade i så tar jag och citerar Therese Linnér (@anthlin) som skrev att ”Goda relationer, djup ämnes kompetens och didaktiska kunskaper. Alla tre behövs för att ha kunna nå alla elever.” (https://twitter.com/anthlin/status/817347514949107717 .

Så klart jag håller med om det är tre viktiga, ja till och med grundläggande faktorer för att en lyckad undervisning och för att skapa så goda förutsättningar för elevernas lärande som möjligt. Är de alltid nödvändiga? Kanske inte, läste en annan tweet från en blivande lärare som menade att han lyckades i skolan utan att han som elev ansåg att han hade en god relation till alla sina lärare. Jag tror att vi behöver diskutera mera kring vad vi egentligen menar med relationer och då speciellt goda relationer. Begreppet relationell pedagogik är intressant i sammanhanget och dessutom forskat på (relationellpedagogik.se). Av egen erfarenhet av diskussioner på nuvarande och tidigare skolor måste jag säga att det inte är en enkel diskussion där, åter igen, åsikterna och argumenten är otroligt spridda.

Men, och här kommer mitt stora men, om vi enbart håller kvar diskussionen kring en lyckad undervisning och goda förutsättningar för lärande så kommer vi missa något otroligt viktigt. I våra skolor idag har vi elever av alla de slag. Det finns nog elever som inte alls känner sig vara beroende av en god relation till en lärare just nu. Det finns även elever som längtar efter en vuxen som helt enkelt bara bryr sig. Frågan är hur vi kan veta vilken elev som är vilken. Mitt svar? Det kan vi bara veta genom att arbeta relationsbyggande med varje enskild elev. För ibland handlar det inte om lärande, kunskaper eller betyg. Ibland handlar det om att finnas där som vuxen för ett barn eller ungdom som inte har någon annan att vända sig till. Någon som lyssnar och ser, någon som står kvar, någon som inte tycker att det är jobbigt att höra om mobbingen, utfrysningen, om middagen som inte kommer finnas på när man kommer hem, om kärleken, om drömmarna, om allt det där som sker när man växer upp. Kanske du inte har den eleven i din klass just nu som har det behovet, men en dag kommer du ha det och då kommer det betyda allt om du visar att du finns där och att du fanns där från början till slut!

 

Tankar och tyckande av:

Daniel Gausel, SO-pedagog på Östra grundskolan i Skogås, Huddinge
@danielgausel

Annonser

Likabehandling #förvarjeenskildelev

Jag brukar säga att det är ganska enkelt egentligen. Enkelt såtillvida att det vi gör ska vi göra för våra elever eller till och med för varje enskild elev som vi möter i skolan. Jag har till och med skapat mig en egen hashtag som jag använder när jag dryftar saken i sociala medier, #förvarjeenskildelev. Enkelheten består i att ställa frågan varje gång vi planerar eller bestämmer något, är det här bra för varje enskild elev? Komplexiteten kommer när vi ska börja svara på frågan. Jag brukar ibland mötas av mothugg, röster som säger att det är omöjligt att planera och bestämma så att det är det bästa för varje enskild elev utan att det räcker med det som får ses som bäst för den större massan. Jag vill inte tro på det, jag vill hellre tro på och arbeta för alla elevers individuella bästa. För mig börjar komplexiteten i att vi kanske inte har en struktur och organisation som möjliggör detta och att det är där vi måste börja arbeta.

Jag arbetar på Östra Grundskolan i Huddinge kommun som biträdande rektor. I Huddinge kommun har vi centralt ett nätverk för likabehandlingsfrågor som har till syfte att höja frågan högre upp på agendan och att skapa likvärdighet mellan skolorna. Min roll i nätverket har varit och är att arbeta med hur vi bäst organiserar likabehandlingsarbetet ute på våra skolor. Jag har tillsammans med nätverket tagit fram en modell för hur organisationen i arbetet med diskriminering och kränkande behandling kan se ut och som följer de allmänna råd som finns.

Organisationsbild

I skollagens sjätte kapitel behandlas Åtgärder mot kränkande behandling. Huvudmannens ansvar är övergripande och det åligger dem att se till att varje verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. I detta ligger att skolorna ska skriva en Plan mot diskriminering och kränkande behandling, göra kontinuerliga kartläggningar och en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun arbetar idag aktivt för att uppfylla det som skollagen kräver. Varje skola kan få stöd genom nätverket, genom de kommungemensamma kartläggningsenkäterna och genom uppföljning av likabehandlingsplanerna. Nätverket har även tagit fram personer som kan bistå skolorna i olika frågor, till exempel med planskrivning eller med de juridiska frågorna där vi tar hjälp av utredningssekreterare på förvaltningen.

En viktig poäng med organisationsmodellen är att det har visat sig att skolor med få kränkningar har en stabil organisation och ett samarbetande klimat. Stabilitet i verksamhetens innehåll och struktur skapar trygghet. Personal och elever ska kunna förlita sig på att de ramar för arbetet som gäller på skolan inte glider eller plötsligt ändras och att det finns tydliga normer och värden. Dock är det viktigt att organisationen inte blir för stabil så att det bildar en slutenhet, det måste finnas en öppenhet för olika erfarenheter och förändringar. (Se Å. Söderström, Vi vill ju så väl och ändå kan det bli fel i Skolverkets antologi Kränkningar i skolan).

Frågan är enkel, komplexiteten ligger i svaret men arbetet kräver en organisation och struktur där vi arbetar #förvarjeenskildelev

Daniel Gausel
Biträdande rektor
Östra Grundskolan
Huddinge Kommun
@danielgausel

Om du vill läsa och se mer av vad vi arbetar med, klicka på länken till vår blogg med tillhörande vodcast-avsnitt.

#förvarjeenskildelev